top of page
Featured Posts
NEWS & EVENTS

บริจาครองเท้าแตะ ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ

เอ.เอฟ.กรุ๊ป คอมพานี ได้บริจาครองเท้าแตะ ให้กับน้องๆ นักเรียนของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนทั้งหมด 50 โหล โดยทางบริษัทฯ ได้นำไปมอบให้น้องๆ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และได้ส่งไปรษณีย์ให้กับน้องๆ อีก 4 หมู่บ้านคือหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,หมู่บ้านเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” จังหวัดหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะ “สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

Recent Post
Archive
bottom of page