top of page
Featured Posts
NEWS & EVENTS

วันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 เอ.เอฟ.กรุ๊ป คอมพานี ได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 เอ.เอฟ.กรุ๊ป คอมพานี โดยโรงงานที่จังหวัดระยองได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดชากผักกูด โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา

Recent Post
Archive
bottom of page